English

Klub

PRAVIDLA ČINNOSTI KLUBU CHOVATELŮ ROMANOVSKÝCH OVCÍ

Čl. 1) Název klubu

Klub chovatelů romanovských ovcí

Čl. 2) Cíl a předmět činnosti klubu

A. Cíl klubu

Cílem činnosti klubu je zlepšování plemenné hodnoty, užitkových vlastností a efektivní produkce u populace romanovské ovce

B. Předmět činnosti klubu

1) Propagace a popularizace chovu romanovské ovce
2) Navrhnout chovný cíl a plemenný standart romanovské ovce, rozsah kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti, testování a zjišťování specifických znaků a vlastností romanovské ovce
3) Podílet se na řízení plemenné knihy
4) Spolupracovat v oblasti šlechtění a výzkumu
5) Pořádat nebo se podílet na organizaci výstav, přehlídek, seminářů a dalších chovatelských akcí
6) Péče o zachování genetické proměnlivosti plemene
7) Klub zřizuje ŠPS (šlechtitelská pracovní skupina) pro efektivní přípravu
řešení úkolů spojených s problematikou chovu romanovských ovcí.Práce ŠPS je
řízena pravidly pro diskuzi a práci ŠPS .

Čl. 3) Postavení klubu

1) Klub je organizační složkou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR (dále jen SCHOK v ČR)
2) Klub je dobrovolným sdružením chovatelů plemene romanovská ovce

Čl. 4) Členství v klubu

1) Členy Klubu se mohou stát členové SCHOK (chovatelé a příznivci plemene romanovská ovce), kteří se ztotožňují s cílem a předmětem činnosti klubu a respektují pravidla činnosti klubu
2) Člen klubu má právo volit a být volen, při hlasování má jeden hlas
3) Členství vzniká schválením písemné přihlášky.
4) Členství zaniká:
a) Dobrovolným vystoupením člena na základě podání písemné žádosti člena předsedovi Klubu nebo slovním vystoupením na členské schůzi
b) Zánikem členské organizace
c) Úmrtím člena
d) Porušením povinnosti člena, o kterém rozhodne členská schůze
e) V případě nevhodného chování, o kterém rozhodne členská schůze

Čl. 5) Práva a povinnosti člena

A. Právo:
1) Podílet se na veškeré činnosti Klubu, předkládat návrhy, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednáních Klubu
2) Účastnit se všech akcí pořádaných Klubem
3) Volit a být volen do orgánů Klubu
4) Na získávání zápisů z členských schůzí a z jednání výboru přístupem do členské sekce na webu Klubu
5) Stát se členem ŠPS
B. Povinnosti
1) Člen klubu, který produkuje plemenné berany je povinen každoročně vystavit nejméně jedno zvíře (nezahrnuje beránky ke klasifikaci) na klubové výstavě
2) Člen klubu je povinen s předstihem dodat správci klubového webu seznam romanovských beranů, kterými připouští. Tato informace musí být předána ještě před narozením potomků zmíněných beranů. Součástí informace jsou POP těchto plemeníků
3) Člen klubu umožní ostatním členům klubu exkurzi ve svém hospodářství při dodržení podmínek stanovených chovatelem a závazných veterinárních norem a předpisů
4) Člen klubu se musí zúčastnit alespoň jedné ze tří po sobě následujících klubových schůzí. Jedinou výjimkou je řádná omluva ze zdravotních důvodů
Porušení některé z těchto povinností je podnětem pro hlasování o vyloučení z Klubu na nejbližší členské schůzi.

Čl. 6) Orgány klubu

Členská schůze klubu
Výbor klubu
Předseda klubu
Jednatel klubu

Čl. 7) Členská schůze

1) Je nejvyšším orgánem klubu
2) Schází se nejméně 2x ročně
3) Členskou schůzi svolává výbor a o datu a programu informuje na webových stránkách klubu nejpozději 14 dnů před datem konání a podle přání člena rozesílá pozvánky běžnou či elektronickou poštou. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li ho o to polovina členské základny a to do jednoho měsíce od podání této žádosti.
4) Členská schůze volí výbor klubu a předsedu klubu
5) Schvaluje pravidla činnosti ŠPS
Rozhodnutí a usnesení členské schůze přijímají nadpoloviční většinou přítomní členové klubu

Čl. 8) Výbor klubu

1)Výbor klubu je volený orgán klubu, organizuje činnost klubu
2) Výbor má 3 nebo 5 členů,jejich volební období je čtyřleté
3) Výbor klubu volí jednatele klubu
4) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Zasedání svolává předseda klubu s uvedením programu
5) Do působnosti výboru patří zejména organizování veškeré činnosti klubu,rozhodování o záležitostech klubu které si nevyhradí k rozhodnutí čl.schůze, příprava podkladů pro členské schůze ,dohled nad realizací usnesení členské schůze,zastupování klubu vůči třetím osobám.
6) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, při rovnosti rozhoduje předsedající

Čl. 9) Předseda klubu

1)Je člen výboru volený členskou schůzí Klubu chovatelů romanovské ovce, reprezentuje klub navenek a organizuje jeho běžnou činnost.

Čl. 10) Jednatel klubu

1) Je volený člen výboru klubu
2) Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
3) Zajišťuje zápisy z jednání klubu
4) V jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený člen výboru

Čl. 11) Finanční zajištění činnosti klubu

1) Klub nárokuje na zajištění své činnosti potřebné finanční požadavky klubu v radě plemenné knihy SCHOK a provede vyúčtování těchto prostředků. Za hospodaření klubu je odpovědný předseda klubu.
2) Kontrolu hospodaření klubu přidělenými finančními prostředky zajišťuje revizní komise SCHOK

Čl. 12) Zánik klubu

1) Klub zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze, likvidaci klubu provede revizní komise SCHOK v ČR